ცხელი ხაზი 272 22 22
10:11 03/07/2015
გამოიწერეთ სიახლეები ელ. ფოსტაზე
 

თბილისის მერი დავით ნარმანია 1991-2015 წლებში ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმების შესახებ ანგარიშის პრეზენტაციას დაესწრო.  

სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრისა და ფონდ „ღია საზოგადოება- საქართველოს“ ერთობლივად მომზადებულ ანგარიშში შეფასებულია 1991-2015 წლებში განხორციელებული ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმები. დოკუმენტის პირველ ნაწილში საუბარია საქართველოში 1991-2012 წლებში თვითმმართველობის სისტემის განვითარების ტენდენციებზე. ასევე,  შეფასებულია დეცენტრალიზაციის განვითარების პროცესი. ანგარიშის მეორე ნაწილი კი ეხება რეფორმების მზადების ეტაპს, 2013 წლის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მომზადებისა და მიღების პოლიტიკურ პროცესს, 2014 წელს ახალი ორგანული კანონის მიღების შემდგომ რეფორმის მიმდინარეობას და არსებულ პრობლემებს, შეფასებულია ამ სფეროში არსებული ვითარება 2015 წლის იანვრის მდგომარეობით და რეფორმების განვითარების პერსპექტივები.  

თბილისის მერის თქმით, საქართველოში თვითმმართველობის სისტემა დღეს  ევროპულ მოდელს უახლოვდება. ნარმანიას განცხადებით, გარანტირებულია თვითმმართველობის დამოუკიდებლობა,  ადგილობრივი ხელისუფლება რეალურად არის  ხალხთან. ნარმანიას თქმით, ასევე მნიშვნელოვანი მიღწევაა თვითმმართველობებში მერებისა და გამგებლების არჩევა.  

„ქვეყანაში ახლა მიმდინარეობს თვითმმართველობის რეფორმა. მუშაობის პროცესში უნდა გავითვალისწინოთ წარსულში დაშვებული შეცდომები და გავიზიაროთ  წარმატებული მაგალითები“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. 

ანგარიში 2013 წელს დაწყებული პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება დეცენტრალიზაციისათვის“ ფარგლებში მომზადდა, რომელიც მიზნად ისახავდა ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის მხარდაჭრას, თვითმმართველობის სფეროში არსებული სიტუაციის ანალიზს და რეფორმის პროცესის მონიტორინგს, რეფორმის შესახებ საზოგადოებისა და მედიის ინფორმირებულობას.  

სიახლე
2 ივლისი 2015  
 
 

2015 წლის განმავლობაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არქეოლოგიური კვლევების ხელშეწყობის მიზნით, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს არქეოლოგიური პროექტების მიღებას.

დაინტერესებულმა პირებმა პროექტები ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2015 წლის 8 ივლისის 18:00 საათისა.

პროექტები ერთ დახურულ კონვერტში, ელექტრონულ ვერსიასთან ერთად, ქართულ ენაზე უნდა იყოს  წარმოდგენილი.

დაინტერესებული პირების მიერ წარმოდგენილი პროექტები შემდეგი ინფორმაციის ამსახველ დოკუმენტაციას უნდა შეიცავდეს:

 1. განმარტებითი ბარათი. განმარტებით ბარათში დასაბუთებული უნდა იყოს სამუშაოების ჩატარების აუცილებლობა და საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან მათი შესაბამისობა, სამუშაოების სახეობებისა და მოცულობის მითითებით. განმარტებით ბარათში უნდა მიეთითოს:

1.1  განსახორციელებელი სამუშაოს არგუმენტირებული დასაბუთება და ძირითადი პრიორიტეტების გამოყოფა;

1.2  არქეოლოგიური ობიექტის ზუსტი დასახელება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

1.3  არქეოლოგიური ობიექტის  ადგილმდებარეობის დასახელება და ზუსტი მისამართი;

1.4  სამუშაოებისა და არქეოლოგიური ობიექტის მოცულობიდან გამომდინარე, თუკი პროექტი მხოლოდ ობიექტის რომელიმე ფრაგმენტის შესწავლას ან რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, ამ ფრაგმენტზე განსახორციელებელი სამუშაოების მთლიანი ობიექტის შესწავლის, რეაბილიტაციისა და განვითარების ერთიან კონცეფციასთან (კონსერვაციის გეგმის არსებობის შემთხვევაში, კონსერვაციის გეგმასთან) შესაბამისობა;

1.5  დასკვნა ობიექტზე განსახორციელებელ სამუშაოთა მოსალოდნელი შედეგების შესახებ;

 1. შესასწავლი ტერიტორიის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა (მასშტაბი 1:1500 და 1:500) GPS კოორდინატებით;
 2. შესასწავლი ტერიტორიისა და მასზე არსებული ობიექტების ფიქსაციის, მათ შორის, ფოტო და ვიზუალური აღწერის მასალები, შესაბამისი ანალიზები, წინასწარი დაზვერვითი სამუშაოების ჩატარების შემთხვევაში - დაზვერვითი სამუშაოების შედეგები;
 3. შესასწავლი ტერიტორიის (ობიექტის) ისტორიულ-ბიბლიოგრაფიული და საარქივო კვლევის მასალები შესაბამისი წყაროების მითითებით; კერძოდ: სამუზეუმო და საარქივო მასალების (არსებობის შემთხვევაში - ისტორიული რუკები და გენერალური გეგმები, ისტორიული საკადასტრო და ნაგებობების გეგმები, არქივებში დაცული საპროექტო ტერიტორიის ამსახველი ფოტომასალა, კოსმოსური და აეროფოტომასალები) მოძიება, შესასწავლ ტერიტორიაზე მოპოვებული პირველადი ინფორმაციის საარქივო მონაცემებთან მიმართების ანალიზი;
 4. შესასწავლი ტერიტორიის მიწის ნაკვეთის საკადასტრო  აზომვითი ნახაზი და ნახაზი ორთოფოტოზე;
 5. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
 6. სამუშაოთა ჩატარების ორგანიზების პროექტი და მათი ჩატარების კალენდარული გრაფიკი სექტორებისა და შესაბამისი სამუშაოების თანმიმდევრობის ჩვენებით, ხანგრძლივი (მრავალწლიანი) ექსპედიციის შემთხვევაში - სამუშაოების შუალედური და საერთო ხანგრძლივობის მითითებით;
 7. პროექტის განხორციელების სახარჯთაღრიცხვო გაანგარიშება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადისა და პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯის გათვალისწინებით. პროექტი დაფინანსდება არაუმეტეს  ხარჯთაღრიცხვით წარმოდგენილი ღირებულებისა.
 8. ინფორმაცია არქეოლოგიური სამუშაოების სფეროში პროექტის წარმომდგენის (იურიდიული პირის) გამოცდილების შესახებ, შესრულებულ სამუშაოთა ჩამონათვალის სახით.
 9. ინფორმაცია (CV-სახით) სამუშაოებში მონაწილე ყველა არქეოლოგის კვალიფიკაციის შესახებ.  მონაწილეს შესაბამისი კვალიფიკაცია და გამოცდილება უნდა გააჩნდეს;
 10. შესასწავლი ტერიტორიის (ობიექტის) ერთ ლოკაციაზე საკონკურსოდ მხოლოდ ერთი პროექტი უნდა იყოს წარმოდგენილი; 
 11. შესასწავლი ტერიტორიის (ობიექტის) კონკრეტულ ლოკაციას საბჭო განსაზღვრავს.

 

წარმოდგენილი პროექტები განხილვისა და შეფასებისთვის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქეოლოგიური საბჭოს გადაეცემა, რომელიც მათ პრიორიტეტების მიხედვით შეარჩევს.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქეოლოგიური საბჭო 2015 წლის 9 ივნისს დაარსდა. საბჭო 14 წევრისგან შედგება და მისი თავმჯდომარე დედაქალაქის მერი დავით ნარმანიაა.

 

არქეოლოგიური საბჭოს მიზანი ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არქეოლოგიური კვლევების ხელშეწყობა და ტურისტული მარშრუტების გამდიდრებაა.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის არქეოლოგიური საბჭო თავის საქმიანობას ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული დებულების თანახმად წარმართავს.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია მერიის ცხელ ხაზზე: 032 2 72 22 22

 

სიახლე
1 ივლისი 2015  
 
 

გლდანის რაიონში  წყალსადენის ქუჩაზე ასფალტის საფარის დაგება დამთავრდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების ფარგლებში  მიწის ზედაპირი 4 822 კვ.მ. ფართობის გზის მონაკვეთზე მოიჭრა და დამუშავდა. მოიხსნა დაზიანებული ასფალტი და გრუნტი; დაიყარა და მოიტკეპნა ინერტული მასალა;  მოეწყო ბორდიურების ახალი ზოლი და დაიგო  849 კვ.მ.  3 სმ სისქის ტროტუარი. შემდეგ  დაიგო ორფენიანი, 6 და 4 სმ-ის სისქის ასფალტის საფარი. ქუჩის სიგრძე 630 მეტრია. 

პროექტის განსახორციელებლად გამგეობამ  ბიუჯეტიდან 351 902 ლარი გამოყო. სამუშაო პროცესი, ხელშეკრულების მიხედვით, შპს ,,გზამშენი 2'-მა აწარმოა.
სარეაბილიტაციო სამუშაოები გლდანის რაიონის გამგებელმა ბესიკ ქარცივაძემ, გამგებლის მოადგილე გია თულაშვილმა და გამგეობის ინფრასტრუქტურის განყოფილების თანამშრომლებმა შეამოწმეს.

გარდა ამისა, წყალსადენის ქუჩის N24-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე აღდგა და გამაგრდა გზის საყრდენი კედელი, რომელიც 1 თვის წინ  უხვი ნალექის გამო ჩამოინგრა. კედლის აღსადგენად 118 კბ.მეტრი ბეტონის ჩასხმა გახდა საჭირო.  გლდანის გამგეობის ბიუჯეტიდან  სამუშაოები 55 000 ლარით დაფინანსდა. სამუშაოები შპს ,,ჯეობილდინგმა“ შეასრულა.

,,წყალსადენის ქუჩა სავალალო მდგომარეობაში იყო.  გზა 40 წლის წინ შეკეთდა, ტერიტორიის დიდ ნაწილზე კი ასფალტის საფარი არასდროს ყოფილა. აქ 100-მდე ოჯახი ცხოვრობს, არის მცირე საწარმოები, ბენზინგასამართი სადგური. კეთილმოწყობილი გზა ბიზნესის განვითარებას ხელს შეუწყობს და მოსახლეობაც კმაყოფილი იქნება. წყალსადენის ქუჩა გარკვეულწილად განტვირთავს სარაჯიშვილის ქუჩაზე მოძრაობას“ -  განაცხადა გლდანის რაიონის  გამგებელმა ბესიკ ქარცივაძემ.

სიახლე
2 ივლისი 2015  
 
 

თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის თანამშრომლები დღეს დილიდან მდინარე მტკვარზე გაწმენდით და სამძებრო სამუშაოებს ატარებენ. მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროებზე პარალელურ რეჟიმში მუშაობს 30 ერთეული მძიმე ტექნიკა. მდინარიდან ამოტანილია 13 ივნისის სტიქიის შედეგად ვერეს ხეობიდან ჩატანილი ნაშალი მასალა და ხის მორები.

სამძებრო სამუშაოების გამარტივების მიზნით, გუშინ ღამის 12 საათიდან ორთაჭალჰესის ფარები გაიხსნა, რამაც მტკვრის დონის ცვლილება გამოიწვია. მტკვრის დონის დაწევის შემდეგ დღესვე მაშველებმა მდინარიდან რამდენიმე ცხოველის ლეში ამოიტანეს.

გაწმენდითი და სამძებრო ღონისძიებების მიმდინარეობას დილიდან თბილისის მერი დავით ნარმანია აკვირდებოდა. დედაქალაქის მერმა მეტეხის საგვირაბო კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებული ხიდების ქვეშ მდინარე მტკვრის დონის დაწევის შემდეგ ნაპოვნი რკინის კონსტრუქციების დემონტაჟის პროცესი დაათვალიერა.

„ინტენსიურად მიმდინარეობს მდინარე მტკვრის კალაპოტის გასუფთავება, სტიქიის  დროს მდინარემ სხვადასხვა სახის ნაშალი მასალა ჩამოიტანა. მობილიზებულები არიან სამაშველო სამსახური და თბილისის მერიის შესაბამისი უწყებები. სამუშაოები კოორდინირებულია ენერგეტიკის და გარემოს დაცვის სამინისტროებთან და ვფიქრობთ, რომ დღის განმავლობაში ამ სამუშაოების ძირითად ნაწილს დავასრულებთ და გათავისუფლდება მდინარე მტკვრის კალაპოტი“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ. 

სიახლე
30 ივნისი 2015  
 
 

მიმდინარე წლის 2 ივლისიდან 22 ივლისის ჩათვლით, დედაქალაქში ჩასატარებელ ერთიან ეროვნულ, საერთო სამაგისტრო და მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდებთან დაკავშირებით, მომსახურე პერსონალისა და მონაწილეთა პირთა შეუფერხებელი და დროული გამოცხადების მიზნით, საგამოცდო ცენტრბში მისასვლელად ავტობუსების დამატებითი მარშრუტები დაინიშნა. 

დამატებითი მარშრუტები დაინიშნა მეტროსადგურ ,,ახმეტელის თეატრიდან“ მუხიანის დასახლებაში არსებული #175 საჯარო სკოლისა და მეტროსადგურ ,,ვარკეთილიდან“ მე–3 მასივში არსებული #117 საჯარო სკოლის მიმართულებით. ასევე დამატებითი მოძრავი შემადგენლობა იქნა გათვალისწინებული მეტროსადგურ ,,დელისიდან“ ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმართულებით მოძრავი ავტობუსის #13 მარშრუტზე. დამატებითი მარშრუტები 06:30 საათიდან 20:00 საათამდე იმუშავებენ. 

გარდა ამისა, დედაქალაქში სხვასხვა საგამოცდო ცენტრებამდე დროულად გადაადგილების მიზნით ამჟამად მოქმედ №14, 21, 24, 51, 140, 150  მარშრუტებზე განისაზღვრა დამატებითი მოძრავი შემადგენლობები.

სიახლე
1 ივლისი 2015  
 
 

თბილისის მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცის ზაარბრიუკენში ვიზიტი გრძელდება. ვიზიტის ფარგლებში ნინა ხატისკაცი ზაარბრიუკენის მერს შარლოტა ბრიტს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ქალაქებს შორის სამომავლო თანამშრომლობაზე, გამოცდილების გაზიარებასა და ერთობლივ პროექტებზე ისაუბრეს.

ზაარბრიუკენის მერმა მზადყოფნა გამოთქვა დაეხმაროს თბილისს 13 ივნისის სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. თბილისის მერის მოადგილემ შარლოტა ბრიტსი შემოდგომაზე ”თბილისობის” დღესასწაულთან დაკავშირებით დედაქალაქში მოიწვია.

შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ თბილისის საკრებულოს წევრები: რიმა ბერაძე და კობა კობალაძე.
თბილისისა და გერმანიის ქალაქ ზაარბრიუკენის დაძმობილების 40 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, 26-ივნისიდან 29 ივნისის ჩათვლით, ზაარბრიუკენში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიება იმართება.

სიახლე
28 ივნისი 2015  
 
 

13-14 ივნისის სტიქიის დროს დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების შესახებ სპეციალური დოკუმენტი თბილისის საკრებულოს განსახილველად დღეს გადაეგზავნება. ამის შესახებ თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დღეს თბილისის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. 

როგორც დავით ნარმანიამ სხდომაზე აღნიშნა, სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ზიანის ასანაზღაურებლად მომზადდა სპეციალური წესი, რომლითაც ზიანის კომპენსირება მოხდება. წესის თანახმად,  დაზარალებულთა ორი კატეგორია გამოიყო. პირველს მიეკუთვნებიან ოჯახები, რომელთა სახლები მდინარემ წაიღო, ან გამაგრებას არ ექვემდებარება. დავით ნარმანიას განცხადებით, ასეთი კატეგორიების ოჯახებისათვის საცხოვრებლების უზრუნველსაყოფად გაიცემა ფულადი კომპენსაცია ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით. 

თბილისის მერის თქმით, მეორე კატეგორიას მიეკუთვნებიან ოჯახები, რომელთა საცხოვრებლები შეკეთებას ექვემდებარება. დავით ნარმანიას თქმით, აღნიშნული წესის თანახმად, ამ სახლების ფართის რემონტი გამგეობებმა უნდა უზრუნველყონ. ასეთ ოჯახებს ასევე გადაეცემათ საოჯახო ნივთების პაკეტი, ასევე გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, ეს ოჯახები ერთჯერად კომპენსაციას მიიღებენ. 

 

სიახლე
1 ივლისი 2015  
 
 

13 ივნისს, წყნეთის ქუჩაზე სტიქიის დროს, კომპანია "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" დაზიანებულ კოლექტორსა და მდინარე ვერეს იმ ნაწილთან, სადაც კანალიზაციის კოლექტორის დროებით ჩაშვება მოხდა, მოხალისეებს შეხება არ ჰქონიათ.
მდინარე ვერეს შერეული საკანალიზაციო წყალი არ მიემართებოდა იმ ტერიტორიისკენ, სადაც მოხალისეები გაწმენდით სამუშაოებში იყვნენ ჩართული. მიუხედავად ამისა, როგორც თბილისის მერიის, ისე ცენტრალური ხელისუფლების შესაბამისი უწყებების მხრიდან განსაკუთრებული უსაფრთხოების ზომები იყო მიღებული იმისათვის, რომ სტიქიის ზონაში მომუშავე მოხალისეების ჯანმრთელობა დაცული ყოფილიყო.
იმის გამო, რომ წყნეთის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა გაწმენდითი სამუშაოები, რომელშიც ოფიციალური უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად მოხალისეები აქტიურად იღებდნენ მონაწილეობას და იყო საფრთხე, რომ დაზიანებული კოლექტორიდან წყალი სწორედ ამ ტერიტორიისკენ მიემართებოდა, კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ წყლის ნაკადი დროებით მდინარე ვერესკენ მიემართა.
აღნიშნული ინფორმაციის მიღებისთანავე, თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურები სისტემატიურ კომუნიკაციაში იყვნენ კომპანია "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერთან". მოხდა შეთანხმება, რომ კომპანია ამ ტერიტორიაზე დროებით მინი-გამწმენდ ნაგებობას მოაწყობს, რომლის მეშვეობითაც მდინარე ვერეში დაბინძურებული წყლების ჩადინება აღიკვეთება.
რაც შეეხება კოლექტორის საბოლოო აღდგენას, ის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებისთანავე აღდგება.

 

სიახლე
23 ივნისი 2015  
 
 

2015 წლის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში, „სინათლის ქალაქი“ თბილისში მდებარე ხიდებსა  და სკვერებს ოლიმპიადის ფერებში ანათებს. ამ დროისთვის ქალაქში სულ 330 ახალი ობიექტია მინათებული. 

როგორც სინათლის ქალაქის დირექტორმა  ვასილ ხორავამ განაცხადა, ოლიმპიადის ფერებში განათებულ ობიექტებს შორისაა მეტეხის, გალაკტიონის, ბარათაშვილის და მშრალი ხიდები. ასევე თავისუფლების მოედანზე წმინდა გიორგის მონუმენტი, მემედ აბაშიძის სკვერი და იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული ქვევრები. ხორავას თქმით, ხიდებისა და სკვერების გარდა, „სინათლის ქალაქის“ მხატვრული მინათების თანამშრომლებმა  მტკვრის მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროზე მდებარე რამდენიმე კლდეც ოლიმპიადის ფერებში გაანათეს. 

ხორავას განცხადებით, 2015 წლის ოლიმპიადის დაწყებამდე „სინათლის ქალაქი“ კიდევ რამდენიმე ობიექტს გაანათებს, მათ შორისაა ლეხ კაჩინსკის ქუჩაზე  მდებარე ხიდი და კახეთის გზატკეცილზე მდებარე გზაგამყოფი. ვასილ ხორავას თქმით, დედაქალაქში ღამით გავლა, როგორც ადგილობრივებისთვის ასევე უცხოელი სტუმრებისთვის დაუვიწყარი იქნება. „სინათლის ქალაქის“ დირექტორის განცხადებით, ობიექტებზე მხატვრული მინათებები  ოლიმპიადის მერეც დარჩება.

 

სიახლე
1 ივლისი 2015  
 
 

სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ მიმდინარე წლის 24 ივნისიდან ჩაატარებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის ტესტირების ეტაპს.
ტესტების პროფესიული ნაწილი მომზადებულია სსიპ „საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის“ 2014 წლის 10 სექტემბრის N73/სა ბრძანებით განსაზღვრული თემატიკის მიხედვით, ხოლო ზოგადი უნარების ნაწილში გამოყენებული იქნება 10 ლოგიკური და 5 მათემატიკური დავალება.

ტესტირება ჩატარდება შემდეგ მისამართზე: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის I კორპუსი, თბილისი, მერაბ კოსტავას გამზირი N68 ბ.

კონკურსანტებს ტესტირების დრო ეცნობებათ მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით. საგამოცდო ტესტის ნიმუშის სანახავად გთხოვთ, ეწვიოთ ვებ-გვერდს: www.tcj.gov.ge

სიახლე
19 ივნისი 2015  
 
 

2015-2016 სასწავლო-სააღმზრდელო წლის რეგისტრაციის პროცესი თბილისის საჯარო ბაგა-ბაღებში დღეს 1 ივლისს 13.00 საათზე დაიწყება. პირველ ეტაპზე დარეგისტრირდებიან სოციალურად დაუცველ ოჯახებში მცხოვრები ბავშვები, რომელთა სარეიტინგო ქულაც 100 000–ზე ქვემოთაა. ასევე, „სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს“ ფილიალის, ჩვილ ბავშვთა სახლის ბენეფიციარები, სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვები და იმ ოჯახების ბავშვები, რომელთა შვილი (შვილები) სარგებლობენ იმავე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მომსახურებით.  

გარდა ამისა, პირველ ეტაპზე, ასევე, რეგისტრაციას გაივლიან სტიქიით დაზარალებული ოჯახების ბავშვები, რომელთაც რეგისტრაციის პროცესში „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ თანამშრომლები დაეხმარებიან. რეგისტრაციის მეორე ეტაპი 8 ივლისს 13:00 საათზე დაიწყება. შესაბამისად, იმ ოჯახების ბავშვები, რომლებიც არ შედიან პირველი ეტაპზე დასარეგისტრირებელთა კატეგორიაში, დარეგისტრირებას 8 ივლისიდან შეძლებენ.  

დამატებითი ადგილების შესაქმნელად, 2014 წლის სექტემბრდიდან დღემდე, ბაგა-ბაღების გამოუყენებელ ოთახებში ახალი ჯგუფების  გახსნით,  დამატებით 3 500-ზე მეტი  ბავშვის მიღება მოხერხდა. თუ 2014 წლის სექტემბრამდე ბაგა-ბაღებში რეგისტრირებული ბავშვების რაოდენობა 49 500-მდე იყო, წელს 53 500-ზე მეტია. ახალი ჯგუფების გარემონტება გაგრძელდება ზაფხულშიც. მიუხედავად იმისა, რომ სასკოლო მზაობის პროგრამის გასავლელად საბავშვო ბაღის 4 750-მდე აღსაზრდელი ბაღებში რჩება, ახალ სასწავლო-სააღმზრდელო წელსაც, ისევე, როგორც გასულ წელს, 10 000-მდე ბავშვის მიღება მოხდება. ეს შედეგი  ბოლო თვეების  განმავლობაში ჯგუფების დამატების ხარჯზე იქნა მიღწეული. 

ასევე, დაწყებულია 4 ახალი ბაგა-ბაღის მშენებლობა. აქედან, მოსკოვის გამზირზე, 500 ბავშვზე გათვლილი მშენებარე #128-ე საბავშვო ბაგა-ბაღი სექტემბრის თვიდან შევა ექსპლუატაციაში. ახალი სააღმზრდელო წლიდან ფუნქციონირებას დაიწყებს  ჩუღურეთში, კიევის ქ. N2-ში, წინა წლებში დახურული #132-ე ბაგა-ბაღიც. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ავარიული #56-ე ბაგა-ბაღის აღდგენითი სამუშაოებიც, რომელიც სექტემბრიდან შევა ექსპლუატაციაში.  

გასულ წლებში ბაგა-ბაღებში ბავშვების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ხარვეზების  აღმოსაფხვრელად, თბილისის მერიის ტექნიკური ჯგუფის მიერ მოხდა სარეგისტრაციო პროგრამის შემოწმება, რათა ხარვეზები მინიმუმამდე შემცირდეს. 

რეგისტრაცია შესაძლებელია მშობლის მიერ შერჩეულ მხოლოდ ერთ საჯარო ბაგა-ბაღში ელექტრონულ მისამართზე www.kids.org.ge

სიახლე
1 ივლისი 2015  
 
 

ქალაქ თბილისის მერიის სახელით ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია იმის შესახებ, თითქოს დედაქალაქის მერია მოსახლეობას ღამით ქალაქში გადაადგილებისგან თავშეკავებისკენ მოუწოდებს.

თბილისის მერიას აღნიშნული განცხადება არ გაუვრცელებია. ამ ინფორმაციის წყარო ერთ-ერთი facebook-გვერდია. აღნიშნული გვერდი არ არის ქალაქ თბილისის მერიის ოფიციალური გვერდი და ამ გვერდის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაცია ქალაქ თბილისის მერიის პოზიციას არ ასახავს.

სამწუხაროდ, მედია-საშუალებების ნაწილმა აღნიშნულ facebook-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია გადაუმოწმებლად გაავრცელა, რის გამოც საზოგადოება შეცდომაში შევიდა.

მოვუწოდებთ მედიის წარმომადგენლებს, მათ ხელთ არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია გავრცელებამდე თბილისის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურთან გადაამოწმონ. გარდა ამისა, ოფიციალური ინფორმაციის მისაღებად ისარგებლონ მერიის ოფიციალური ვებ-გვერდით - www.tbilisi.gov.ge ან facebook-ის ოფიციალური გვერდით - Tbilisi City Hall.

 

 

სიახლე
17 ივნისი 2015  
 
 

თბილისის მერი დავით ნარმანია სასტუმრო „მერკურის“ გახსნას დაესწრო. „მერკური“ ფრანგული „აკორ ჯგუფში“  შემავალი ბრენდია. ოთხვარსკვლავიანი სასტუმრო გორგასლის №9-ში მდებარეობს.

როგორც თბილისის მერმა სასტუმროს გახსნაზე აღნიშნა, სასტუმრო „მერკურის“ გახსნა კიდევ ერთხელ   ადასტურებს, რომ ყოველდღიურად იზრდება ინტერესი  თბილისის საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და ტურისტული პოტენციალის მიმართ. დავით ნარმანიამ სასტუმროს ადმინისტრაციას სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარებისთვის მადლობა გადაუხადა. როგორც დავით ნარმანიამ აღნიშნა, სასტუმრომ 38 ადამიანი შეიფარა და დაზარალებულებისთვის მედიკამენტები შეიძინა.

„პირველ რიგში, თბილისის მთავრობისა და თბილისელთა სახელით, მინდა მადლობა გადავუხადო სასტუმროს მეპატრონეებსა და ადმინისტრაციას, რომლებმაც თბილისში მომხდარი სტიქიის დღეებში დიდი მხარდაჭერა გაგვიწიეს და სასტუმროს ოფიციალურ გახსნამდე 38 დაზარალებული ადამიანი შეიფარეს, ხოლო სხვადასხვა სასტუმროში განთავსებული დაზარალებულებისთვის მედიკამენტები შეიძინეს“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ.

თბილისის მერის თქმით, ტურისტული ინფრასტრუქტურა თბილისში სწრაფად ვითარდება და იქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.

„ამდენად, ჩვენ ყოველმხრივ მივესალმებით ინვესტორთა აქტიურობას და ვცდილობთ, შევუქმანთ მათ საქმიანობის კომფორტული პირობები. გარდა ამისა, თბილისის მერიას აქვს მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მხოლოდ ბოლო 8 თვეში 4 ახალი სასტუმრო გავხსენით“, - განაცხადა დავით ნარმანიამ.

„მერკური“ 3 და 4 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ქსელია, ბიზნეს მოგზაურობისა და დასვენებისთვის. მსოფლიოს მასშტაბით მერკურის ბრენდის ქვეშ 750 სასტუმრო ფუნქციონირებს.

 

 

სიახლე
30 ივნისი 2015  
 
 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია მიმართავს მოქალაქეებსა და ორგანიზაციებს, ვისაც სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების სურვილი აქვს, კერძოდ კი, სურთ, მათ გადასცენ საყოფაცხოვრებო ნივთები, როგორიცაა ტექნიკა, ავეჯი და სხვა, დაუკავშირდნენ თბილისის მერიის ადმინისტრაციას.

საკონტაქტო პირი: ლიკა ბურდული - 551 51 58 34; ელ.ფოსტა:li.burduli@gmail.com 

სიახლე
15 ივნისი 2015  
 
 

თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძემ და „ენერგოეფექტურობის ცენტრი - საქართველოს“ დირექტორმა გიორგი აბულაშვილმა განახლებადი და ენერგოდამზოგავი ტექნოლოგიების გამოფენა გახსნეს.  

გამოფენა თბილისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართულზე გაიხსნა და მასში ოცამდე ადგილობრივი კომპანია მონაწილეობს. ენერგოეფექტური პროდუქციის მწარმოებელ და იმპორტიორ კომპანიებს სხვადასხვა  სახის ენერგოდამზოგავი ტექნიკა, მასალა და მოწყობილობა აქვთ წარმოდგენილი. მოქალაქეებს ენერგოეფექტური მოწყობილობების დათვალიერება და გამოფენილი მასალის/ტექნიკის უპირატესობების შესახებ კონსულტაციის მიღება მთელი დღის განმავლობაში შეუძლიათ.  

"გამოფენაზე, რომელიც „მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის“ ფარგლებში იმართება, გამოფენილია მწვანე და თანამედროვე ტექნოლოგიიით შექმნილი პროდუქცია. ეს არის მომავლის ტექნოლოგია. მსგავსი პროდუქციით მომავალში შესაძლებელი იქნება იმ შედეგების მიღწევა, რომელმაც ცხოვრების პირობები უკეთესი უნდა გახადოს.  აქ გამოფენილი პროდუქცია ენერგიის მეტად დაზოგვის  და სათბური აირების ემისიის შემცირების საშუალებას იძლევა. ამ კუთხით გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანი და ბიზნესისთვის საინტერესოა",-განაცხადა ირაკლი ლექვინაძემ. 

„მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის“ ფარგლებში თბილისის მერიის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე სტუდენტურ-არქიტექტურულ კონკურსში მონაწილე ენერგოეფექტური პროექტებიც არის გამოფენილი, გამარჯვებული პროექტის ავტორი დღის ბოლოს გამოვლინდება. 

თბილისის მერია ევროკავშირის ინიაციატივა - „მერების შეთანხმებაზე“ ხელმოწერის შემდეგ ,,მდგრადი ენერგეტიკის კვირეულის’’ გამართვას ორგანიზებას ყოველწლიურად უწევს. კვირეულის გამართვის მიზანია მოქალაქეებისათვის იმ უპირატესობებისა და შესაძლებლობების ჩვენება, რომელიც ენერგიის რაციონალური გამოყენებით მიიღწევა.

 

სიახლე
30 ივნისი 2015  
 
 

თბილისის მერიის შესაბამისი სამსახურები დედაქალაქში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ აქტიურად მუშაობენ. ამ ეტაპზე, არსებული რესურსი, ძლიერი წვიმის შედეგად შექმნილ პრობლემებს უმკლავდება. იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდება დამატებითი ძალის მობილიზაცია, თბილისის მერია დაუყოვნებლივ გაცნობებთ.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის პირველადი მოხმარების საგნები და ნივთები შეგროვდება თბილისის რაიონების გამგეობებში. ადამიანებს, რომლებსაც სურვილი აქვთ, სხვადასხვა ნივთები დაზარალებულ მოსახლეობას გადასცენ, შეუძლიათ, ისინი ჩააბარონ საგანგებო შტაბებს, რომლებიც რაიონულ გამგეობებში უკვე გაიხსნა.

დედაქალაქის რაიონების გამგეობები მდებარეობს შემდეგ მისამართებზე: ვაკის გამგეობა - თამარაშვილის ქ.N10ა; საბურთალოს გამგეობა - მიცკევიჩის ქ.N29; მთაწმინდის გამგეობა - ძმები ზუბალშვილების ქ.N48; ჩუღურეთის გამგეობა - დავით აღმაშენებლის გამზ.N65; დიდუბის გამგეობა - რობაქიძის N2; ნაძალადევის გამგეობა - გურამიშვილის გამზ. N16ა; გლდანის გამგეობა - სარაჯიშვილის N1გ; კრწანისის გამგეობა - გორგასლის ქ.N115; ისნის გამგეობა - ნავთლუღის ქ.N8_1; სამგორის გამგეობა- მოსკოვის გამზ. N14.

სიახლე
14 ივნისი 2015  
 
იხილეთ მეტი