თბილისის მერიის განცხადება

სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ მიმდინარე წლის 24 ივნისიდან ჩაატარებს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეთა შესარჩევი კონკურსის ტესტირების ეტაპს. 

ტესტების პროფესიული ნაწილი მომზადებულია სსიპ „საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის“ 2014 წლის 10 სექტემბრის N73/სა ბრძანებით განსაზღვრული თემატიკის მიხედვით, ხოლო ზოგადი უნარების ნაწილში გამოყენებული იქნება 10 ლოგიკური და 5 მათემატიკური დავალება.

ტესტირება ჩატარდება შემდეგ მისამართზე: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის I კორპუსი, თბილისი, მერაბ კოსტავას გამზირი N68 ბ.

კონკურსანტებს ტესტირების დრო ეცნობებათ მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით. საგამოცდო ტესტის ნიმუშის სანახავად გთხოვთ, ეწვიოთ ვებ-გვერდს: www.tcj.gov.ge

19 ივნისი 2015