ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
28 ივლისი 2015