ახალი კონკურსი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრურებელ ორგანოთა სისტემაში მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად 27 აგვისტოს გამოცხადდა კონკურსი. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ვაკანტური პოზიციებს ვებ-გვერდზე: www.hr.gov.ge და გაიაროს რეგისტრაცია.

განაცხადების წარდგენის ვადა განისაზღვრა 10 დღით.

თბილისის მერის ბრძანება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრურებელ ორგანოთა სისტემაში მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების თაობაზე: 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება N3765 ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოთა სისტემაში მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების თაობაზე

დანართი N1

დანართი N2

დანართი N3

 

ტესტირების ეტაპის სავალდებულო სამართლებრივი აქტები

1 - საქართველოს კონსტიტუცია

2 - საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი''

3 - ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ''

4 - საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ''

5 - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაცია - გასაუბრების ეტაპის დამატებითი სამართლებრივი აქტები

საქართველოს კანონი ,,არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ''

საქართველოს კანონი ,,მობილიზაციის შესახებ''

საქართველოს კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ''

საქართველოს კანონი ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ''

საქართველოს კანონი ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ''

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ''

საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ''

საქართველოს ორგანული კანონი ,,საქართველოს შრომის კოდექსი''

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის დებულება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური

1321 ბრძანება ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი

ბრძანება 449 პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტების

კეთილმოწყობის დებულება

მერიის დებულება

ნორმატიული აქტების შესახებ კანონი

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის შესახებ კოდექსი

საავტომობილო გზების შესახებ კანონი

საბიუჯეტო კოდექსი

სამართალ დარღვევათა კოდექსი

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი

საქართველოს კანონი ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ

საქართველოს კანონი სამშენებლო საქმიანობის შესახებ

საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

სახელმწიფო ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების წესის

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონი

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური

ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის დებულება

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური

ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის დებულება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახური

პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონი

სოციალური დახმარების შესახე საქართველოს კანონი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების საქალაქო სამსახურის დებულება

ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური

15-30 სამსახური-ზემდგომი ორგანო

17 სასკ-ის 125-125(2) მუხლებით დაჯარიმება

17-47 M2 კატეგორიის ავტობუს მარშრუტები

17-48 M3 კატეგორიის ავტობუს მარშრუტები

19-58 მერიის დებულება

19-69 სამსახურის დებულება

19-70 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-

19-71 სასკ-ის 135-135(1) მუხლებ დაჯარიმება

20-81 ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროები

20-82 ნებართვის გაცემის წესი

6-25 მგზავრთა გადაყვან შეღავათ მგზავრობა

9-48 თბილისში პარკირების რეგულირება

ადმინისტრაც სამართალდარღვევათა კოდექსი

კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ

კანონი მეწარმეთა შესახებ

კანონი ნორმატიული აქტების შესახებ

კანონი საავტომობილო გზების შესახებ

კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ (დანართი)

კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ

საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ 

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური

19-58 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება

19-63 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის დებულება

20-94 მშენებლობის (განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობის გარდა) სანებართვო

20-96 სამართალდარღვევათა და სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების

57 მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი 

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის საქალაქო სამსახური

ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი

კულტურის საქალაქო სამსახურის დებულება

პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი

საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ საქართველოს კანონი

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახური

სპორტის შესახებ საქართველოს კანონი

ქალაქ თბილისის მერიის განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საქალაქო სამსახურის დებულება

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის გამგეობები

საქართველოს კანონი ,,არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ''

საქართველოს კანონი ,,მობილიზაციის შესახებ''

საქართველოს კანონი ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ''

საქართველოს კანონი ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ''

 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგის საქალაქო სამსახური

საქ. საბიუჯეტო კოდექსი

სახ. შესყიდვების შესახებ საქ. კანონი

ქ. თბ. მუნიც. მერიის შიდა აუდიტისა და მონიტორინგ. საქ. სამსხურის დებ. საკრ. დადგ.

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება საკრ. დადგ.

შიდა აუდიტის სტანდარტები (ცვლილებები) მთ. განკ.

შიდა აუდიტის სტანდარტები მთ. განკ.

შიდა აუდიტისა მეთოდოლოგია მთ. განკ.

შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ. საქ. კანონი

 

27 აგვისტო 2015