ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
10 ნოემბერი 2015