ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
17 ნოემბერი 2015