ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
01 დეკემბერი 2015