ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოთა სისტემაში მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსი ცხადდება
21 მარტი 2016