ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
12 ივლისი 2016