ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
02 აგვისტო 2016