ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
16 აგვისტო 2016