ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
23 აგვისტო 2016