ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
20 სექტემბერი 2016