ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
18 ოქტომბერი 2016