ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
15 ნოემბერი 2016