ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
22 ნოემბერი 2016