ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
29 ნოემბერი 2016