ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
05 დეკემბერი 2016