ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
13 დეკემბერი 2016