ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
20 დეკემბერი 2016