ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
27 დეკემბერი 2016