ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
03 იანვარი 2017