ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
10 იანვარი 2017