ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
17 იანვარი 2017