ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
24 იანვარი 2017