ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
31 იანვარი 2017