ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
23 მაისი 2017