ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
13 ივნისი 2017