ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
20 ივნისი 2017