ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
27 ივნისი 2017