ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
11 ივლისი 2017