ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
18 ივლისი 2017