ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
25 ივლისი 2017