ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
01 აგვისტო 2017