ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
08 აგვისტო 2017