ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
15 აგვისტო 2017