ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
22 აგვისტო 2017