ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
29 აგვისტო 2017