ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
12 ივნისი 2018