ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულ ერთეულებსა და ტერიტორიულ ორგანოებში გამოცხადდა ღია კონკურსი მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად.

ღია კონკურსის ეტაპებად განისაზღვრა:

1. განაცხადის ძირითად ფორმალურ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

2. მეორე ეტაპზე კანდიდატი შეფასდება გასაუბრებით:

გამოცხადებული ვაკანტური თანამდებობები განთავსებულია სსიპ-საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე: (www.Hr.gov.ge).

 

საკონკურსო კომისიის მისამართი: ქ. თბილისი, შარტავას 7

საკონტაქტო ტელეფონები: +995591408664

საკონტაქტო პირი: ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის წარმომადგენელი

13 ივლისი 2018