ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
12 ნოემბერი 2018