ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
19 ნოემბერი 2018