ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
24 ივნისი 2019