ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
02 სექტემბერი 2019