ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
16 სექტემბერი 2019