ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
23 სექტემბერი 2019