ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
21 ოქტომბერი 2019