ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
11 ნოემბერი 2019