ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
18 ნოემბერი 2019