ქ. თბილისის მთავრობის სხდომის დღის წესრიგი
23 დეკემბერი 2019